جزوه آموزشی ویژه مدیران

دانش خلاقیت شناسی TRIZ

دانش خلاقیت شناسی TRIZیکی از برجسته ترین و جامع ترین رویکردها و روش شناسی های علم خلاقیت شناسی ، دانش خلاقیت شناسی TRIZ یا نظریه حل ابداعانه مسئله موسوم به…

برنامه آموزشی «های اسکوپ»

برنامه آموزشی « های اسکوپ »امروزه ، در دنیای علم و پژوهش ، هر روز شاهد پیشرفت هایی در رویکردهای آموزشی هستیم.اغلب این رویکردها از منظر رفتارگرایان ، شناخت گرایان…

استعداد یابی و شکوفائی خلاقیت

استعداد یابی و شکوفائی خلاقیتمقدمه: کار بزرگ عبارت است از:انجام کاری کوچک با اشتیاقی بزرگهمواره نوآوری با مقاومت پوسته کهنه روبرو بوده و این مقاومت از مهمترین موانع توسعه مدرنیسم…
فهرست