دوره فوق تخصصی

سیلابسهای دوره تخصصی دوم( فوق تخصصی)

کودک پس از طی دوره مقدماتی با تعیین گروه کلی استعداد وارد دوره تخصصی اول می گردد. در این دوره استعداد کلی او در پنج شاخه
علوم تجربی و آزمایشگاهی

شیمی

زیست شناسی

زمین شناسی

ریاضی و فنی

ریاضی

فنی

کامپیوتر

مدیریت و ارتباطات انسانی

شعر و ادبیات

مدیریت و سرپرستی

زبان

هنر و معماری

گرافیک

سینما و عکاسی

موسیقی

ورزش و تربیت بدنی

ورزشهای پائی و دستی

ورزشهای فکری

ورزشهای استقامتی

شکوفا گردیده و در پایان دوره با جمع بندی مشاهدات مربی از رفتار کودک و انجام آزمون داخلی هریک از شاخه های پنج گانه فوق خود به سه زیر شاخه به شرح ذیل تقسیم می گردند تا کودک در زیر شاخه های فوق تخصصی خود به روش اشباع شکوفا گردد.

شرح سیلابس ها

سیلابس همان سرفصل است . بدیهی است فقط راهنمائی برای چک لیست آنجه باید گفته شود می باشد و مربی محترم هرگز نباید به آن بسنده کند بلکه بابت هر عنوان از سیلابس باید از طریق کتاب و اینترنت ، مطالب ، مثالها، بازیهای تفهیمی، عکس، فیلم و اطلاعات جمع آوری و ارائه کند . جهت اطلاع بطور متوسط هر بند از سیلابس نیاز به لااقل ده جلسه کار عملی دارد. ضمنا ترتیب آن مهم نبوده و مربی خود می تواند با ترتیبی که صلاح می داند آن را پیش ببرد

الف) شیمی:

 1. محلولهای مرکب مثل نفت و تجزیه آن ، توضیح ستون تقطیر در پالایشگاه، تجزیه جزء به جزء، کروماتوگرافی با کاغذ و گچ، سانتریفوژ
 2. ساخت مواد شیمیائی از طریق ترکیب مواد معددنی نظیر کلرور آمونیوم،نیترات پتاسیم و سدیم،کلرور مس ، سولفات آهن وغیره
 3. پاک کنندهها(حلالها) نظیر الکل ،استون،پتاس،،تینر،،بنزین،تربانتین و غیره
 4. معرفها نظیر زردچوبه،ید، هلیانتین،فنل فتالئین، تورنسل
 5. شیمی آلی با پایه کربن و هیدروژن ساخت دوده و زغال به عنوان منبع کربن، ترکیب با اسید کلریدریک و آب به عنوان منبع هیدروژن،،
 6. شیمی گازها نظیر ترکیب اکسیژن با شمع نیم سوخته،،اکسیژن با گوگرد وآب
 7. عناصر وجدول مندلیف
 8.  الکتروشیمی و کاتالیزورها
 9. اکسیداسیون احیا و شیمی انفجارنظیر اکلیل و سرنج

ب) زیست شناسی:

 1. رده بندی زیستی و شناسائی گونه های جانوری و بازدید از موزههای حیات وحش
 2. تجزیه سلول و اجزاء آن تمایز سلولها با هم مثل سلولهای عصبی و ماهیچه ای، سلولهای بنیادی، سلولهای گیاهی، تقسیم سلولی، دی ان ای ، هسته و اجزا داخل سیتوپلاسم، ژنتیک
 3. باکتریولوژی شامل کشت و شناسائی باکتریهای ساپروفیت( غیر بیماریزا) و فلورهای طبیعی بدن
 4.  میکروبیولوژی شامل قارچها و ویروسها
 5.  آنتی بادیها، توکسینها و آنزیمها
 6.  کار با میکروسکپ و رنگ آمیزی سلولها به روش گرم7
 7. گیاه شناسی، اجزاء گیاه، گیاهان گلدار،میوهها،، درختها، صیفی جات، اجزاء گل
 8.  حشره شناسی، انواع حشرات و عنکبوتیان، شته و وآفات، همزیستی حشرات مثل مورچه و شته9
 9. اکولوژی، انواع اکو سیستم، به ویژه اکوسیستم آب شیرین، اجزا اکوسیستم شامل تولید کننده مصرف کننده تجزیه کننده مواد شیمیائی

ج) زمین شناسی:

 1.  سنگهای آذرین بیرونی و درونی، آتشفشانها، ماگما
 2.  کانیها و معادن3
 3.  سنگ شناسی و بلور شناسی
 4. فسیلها نحوه تشکیل ، سوختهای فسیلی،
 5. سنگهای رسوبی و گسله و زلزله شناسی6
 6. تکنونیک و رانش قاره ای
 7. کوهها و دره ها، یخچالها و جنگلها، رودها، دریاچه ها و اقیانوسها
 8. لایه های زمین، غارها آبهای زیر زمینی و سفرههای زیر زمینی 9
 9. نجوم منظومه شمسی، کهکشانها، سحابیها،؛ صورتهای فلکی ماه و منطقه البروج
فهرست