دوره پژوهشی

هیچ یک از سیلابسها آموزشی نبوده و همگی پژوهشی و آزمون و خطا محورند

پس از طی دوره فوق تخصصی کودک ، کودک از دوره شکوفائی خلاقیت فارغ التحصیل گردیده و وارد دوره پژوهشی می گردد. این دوره محدودیت زمانی نداشتته و با پرداخت یک شهریه ثابت برای هر کودک یک استاد راهنما ی مشاور تعیین گردیده و به وی پس از طی یک دوره روش تحقیق فشرده چهار ساعته ، پروژههای پژوهشی یا در واقع سئوالاتی جهت پژوهش و یافتن پاسخ آنها با استفاده از امکانات ، ابزار و آزمایشگاههای موسسه داده می شود. تا کودک ضمن پژوهش پاسخ را یافته و به روشی نظیر سخنررانی یا مقاله یا نمونه سازی ارائه نماید.برخی از این پروژهها در گروه رشته های مختلفف برای نمونه عبارتند از:

فهرست