نحوه اخذ نمایندگی

این موسسه یک موسسه آموزشی یا مهد کودک نیست یعنی روش فعالیت موسسه استعداد یابی و شکوفائی خلاقیت از طریق پژوهش و ارائه پروژههای پژوهشی است) اين موسسه رئيس دوره اي آژانس جهاي استعداد يابي مي باشد.

(این موسسه به عنوان یک موسسه خدمات پژوهشی به شماره 21748 به ثبت رسیده است)

حداقل شرایط احراز نمایندگی موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان

قرارداد تیپ نمایندگی موسسه اندیشه کیان.

به نام خدا

به نام خدا

قرارداد تیپ نمایندگی موسسه اندیشه کیان.

با توکل به خداوند یکتا قرارداد ذیل مطابق با ماده ده قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها فی مابین آقای حسن کیان مدیر عامل موسسه خدمات پژوهشی مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان اندیشه کیان به شماره ثبت 21748 به نشانی دفتر مرکزی تهران خیابان ستارخان نرسیده به فلکه دوم صادقیه خیابان سازمان آب نبش اسدی پلاک252 واحد 8  شماره تلفن 44291270 كه  از این پس در این قرارداد به اختصار موسسه نامیده می شود از یکسو و سرکار خانم/ جناب آقاي  ………………………………….  فرزند ………………. به کد ملی ……………………….. متولد(روز/ماه/سال) ………………. تلفنثابت  …………………  موبایل  …………………………. بهنشانی: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… امضا کننده ذیل که از این پس در این قرارداد به اختصار نماینده نامیده می شود ( در این قرارداد منظور از شعبه و نمایندگی یکیست) از سوی دیگردر تهران  منعقد و از تاریخ توشیح برای طرفین لازم الاجراء و لازم الاتباع می باشد.(مکان انعقاد وفسخ قرارداد و حوزه قضائی دفترمرکزی شهر شهریار  است.)  شماره تلفن پدر:                                         مادر:                                        خواهر:                                    برادر:

ماده اول) موضوع قرارداد: نماینده با مطالعه و امضای شرایط نمایندگی و پذیرش کلیه مفاد مربوطه که جزء لاینفک این قرارداد می باشد و علم و آگاهی کامل از این که استعداد یابی و شکوفائی خلاقیت   به عنوان موضوع اصلی فعالیت موسسه  متولی خاصی ندا شته و اقرار به روئیت اساسنامه موسسه و نامه های آموزش و پرورش و بهزیستی و وزارت علوم مبنی بر عدم پذیرش مسئولیت در این رابطه و دادنامه های دیوان عدالت اداری در خصوص فعالیت به ویژه دادنامه 1555 و 1355 و 1930 و راي 318 هيئت عمومي ديوان و تاکید بر این که این قرارداد صرفا قرارداد خدمات پژوهشی بوده و هیچگونه فعالیت آموزشی را شامل نمی شود، در محل خود که باید حد اقل شرایط سند مزبور به ویژه دارا بودن لا اقل یک اتاق برای آزمایشگاه و کارگاه در جهت ارائه خدمات پژوهشی  و دفتری جهت انجام آزمون استعداد یابی را داشته باشد با آرم و عنوان موسسه یعنی:” موسسه خدمات پژوهشی مطالعه و خلاقیت کودک ونوجوان اندیشه کیان (نمایندگی (آزاد))اقدام به برگزاری برنامه ها و سیلابسهای غير آموزشی و صرفا پژوهشی که از سوی موسسه برای وی ارسال می گردد می نماید.بدیهی است نماینده متناسب با فضا و امکانات خود باید پنج  گروه رشته را دایر و اجرا نماید که این گروه رشته ها منحصرا عبارتند از: ……. گروه رشته در شهر……………………. ( منظورازخدمات پژوهشی خدماتیست که به امر پژوهش کمک کند و مصداقش ایجاد زمینه برای استعداد یابی و یا تسهیل در دسترسی به آزمایشگاه یا کارگاه یا منابع علمی و پژوهشیست همچنین استفاده از نام کامل موسسه اندیشه کیان در مکاتبات و تابلوها و تبلیغات الزامی است. نمایندگی صرفا در امر فوق بوده و انعقاد هر گونه قرارداد اعم از اجاره یا نیروی انسانی و اوراق بهادار و غیره بدون امضای مدیر عامل و مهر موسسه کنار هم هیچگونه مسئولیتی برای موسسه ندارد

( استثنائا در سال نخست می تواند با دو گروه رشته شروع کند ولی تمدید قرارداد منوط به اخذ پنج گروه رشته است)

ماده دوم) مبلغ قرارداد: نماینده به ازای ثبت نام هر کودک و نوجوان در دورههای عمومي و تخصصي خدمات پژوهشی مبلغ 10درصد از مبلغ شهریه ثبت نامی که از سوی موسسه ابتدای مهر هر سال ابلاغ می گردد را ماهیانه به حساب موسسه واریز می نماید این مبلغ كه هرگز نبايد كمتر از پنجاه  ميليون ريال در ماه  باشدیعنی صرفا حق عضویت و آبونمان ماهانه معادل مبلغ فوق بوده و در صورت فعالیت یا عدم فعالیت نمایندگی به هر دلیل این مبلغ باید حد اکثر تا دهم هر ماه واریز و در غیر اینصورت روزانه ده میلیون ریال جریمه می گردد. بدیهی است کلیه ثبت نامیها اعم از دورههای اصلی و فوق برنامه و خدمات پژوهش پیش ازدبستان شامل این ماده می باشند. جریمه بیش از سی روز تاخیردر کل مدت  قرارداد موجب لغو قراردادو اخذ وجه التزام ماده 3می شود فرض صداقت شعبه در اعلام آمار واقعی دنش پژوهان و شهریه دریافتی و واریز واقعی ده در صد از درآمد است اما اگر بازرس  در هر زمان خلاف آن را کشف کند ضمن تعیین درصد علی الراس بر مبنای نظر بازرس شعبه بار اول به ده درصد بیشتر در هر ماه جریمه و برای بار دوم وجه التزام اخذ می گردد.

تبصره الف) نماينده به مدت سه ماه ازتاريخ امضاي قرارداد سال اول از پرداخت مبلغ فوق معاف مي باشد. و این معافیت که مبنای محاسبه آن تاریخ امضای این برگه است به هیچ وجه تمدید نمی گردد ولو نماینده فعالیتش را آغاز نکرده باشد.

تبصره ب): در صورتی که شعبه بیش از چهار سال فعالیت مستمر داشته و دارای پنج گروه باشد و لا اقل یکسال متوالی بیش از سه برابر مبلغ حق عضویت پایه پرداخت نموده باشد این رقم به 5% کاهش می یابد بدیهیست این کاهش موجب کاهش از کف درصد موضوع ماده دو نمی شود.

تبصره ج) تنها حساب معتبر و قابل استناد برای واریز درصدها عبارت است از شماره کارت6037997184560440بانک ملی به نام حمید رضا قراگوزلوو هر گونه پرداختی بابت درصدها به هر حسابی غیر از شماره فوق غیر قانونی و غیر قابل استناد است.

تبصره د) امور پرسنلی نمایندگی نظیر حقوق و بیمه و مزایا و رعایت نکات ایمنی و استانداردهای بهداشتی در پذیرش کودکان برای استعداد یابی یا ارائه خدمات پژوهشی به آنان مربوط به نماینده بوده و موسسه هیچگونه مسئولیتی ندارد. نگهداری از کودکان ممنوع بوده و موسسه در این باب هیچگونه مسئولیتی از باب تسبیب ندارد

تبصره ه): شعبه موظف است کلیه ثبت نامیها را در برگه های ثبت نام سه نسخه ای که نمونه اش  از سوی دفتر مرکزی به وی ارائه شده است انجام داده و نسخه زرد رنگ آن را در پایان هر فصل به دفتر مرکزی ارسال نماید و رسید دریافت کند  بدیهی است عدم ارسال نسخه های زرد رنگ به منزله عدم ثبت نام قانونی بوده و تخلف محسوب می گردد و می تواند موجب اخذ جریمه یا لغو قرارداد گردد.

تبصره و): نرخ نامه شعبات طبق بند ب و بند ج نامه شماره 48021 مورخ 16/4/94 معاون اجرائی ریاست جمهوری و تبصره ذیل ماده دو قانون امور صنفی  فعالیت این موسسه از شمول قانون امور صنفی و نرخ گذاری صنوف خارج می باشد. بنابر این طبق ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی قیمت ارشادی یا متعارف ملاک تصمیم گیری خواهد بود.در نتیجه نرخ هر شعبه بر اساس نرخ متعارف مهدها و پیش دبستانیهای منطقه تعیین می گردد

ماده سوم) حسن انجام کارو خرید امتیاز : نماینده بلافاصله پس از امضای این قرارداد مبلغ 120میلیون ریال معادل یازده میلیون تومان به ازای هر گروه رشته به حساب موسسه واریز می کند. که خرید امتیاز نامیده می شود بدیهی است این مبلغ  جهت استفاده از عنوان و تابلو و برند اندیشه کیان اخذ شده و تحت هیچ عنوانی ولو لغو امتیاز مسترد نمی گردد علاوه بر آن مبلغ ده میلیارد ریال وجه التزام   جهت حسن انجام کار حین العقد تعیین می گردد و در صورت عدم اجرای مفاد این قرارداد و یا عدم حسن انجام کار با تائید داور مرضی الطرفین  در همین قرارداد توسط موسسه نقد و نمایندگی باطل می گردد لیکن در صورت لغو نمایندگی و یا استرداد آن بدون تقصیر با تائید کتبی داوروجه التزام لغومی گردد.فعاليت آموزشي يا مهد كودكي و عدم تعهدات بند ب  ماده چهارو عدم تمدید قرارداد در سر رسید این قرارداد مصداق عدم حسن انجام كار است. بدیهیست خرید امتیاز صرفا برای یکسال بوده و پس از آن در صورت تمدید در سر رسید این زمان تمدید می گردد ودر صورت لغو یا عدم تمدید مبلغ فوق عودت نمی گردد.

تبصره ب) مبلغ وثیقه سالانه تا 10% قابل افزایش می باشد.

تبصره ج)مبلغ کل خرید امتیاز  معادل 60میلیون  تومان باید نقدی و آنی باشد. اگر بخشی از آن چک باشد و پیش از سررسید چک قرارداد به هر دلیلی لغو یا فسخ شود یا فرد منصرف گردد یا یکی از چکها برگشت بخورد ولو نامبرده فعالیتش را شروع نکرده باشد کل مبلغ نقدی و وثائق اخذ شده حال گردیده و  ضبط می گردد همچنین مبلغ وجه التزام  بلافاصله با اظهار نامه کتبی داور مرضی الطرفین بدون حق تجدید نظر اخذ می گردد

ماده چهارم) مدت قرارداد:مدت این قرارداد از زمان انعقاد يكساله  بوده. و در صورت افزايش گروه رشته هاي نماينده به پنج گروه رشته و حسن انجام كار با تائيد موسسه به صورت دو ساله تمديد گردیده و در محدوده یک کیلومتری انحصاری می شود.بدیهیست این انحصار صرفا در جهت حمایت از شعب دارای پنج گروه رشته بوده و فقط محدود به یک کیلومتر می باشد. پس از اتمام تاریخ قرارداد نماینده سلب امتیاز گردیده و ادامه فعالیت وی در سر رسید قرارداد ولو یک روز به معنای عدم حسن انجام کار تلقی می شود.

ماده پنجم) تعهدات طرفین:

الف) موسسه: ارسال برنامه و سیلابسهای خدمات پژوهشي ، آموزش و بازآموزی سالانه یکنفرمربي يا مدير به ازای هر گروه رشته ، ارسال بروشور و ابزار کمک پژوهشی نظیر فلش بوک، صرفا معرفی یا پیشنهاد استفاده ازکتب یا کلاسها یا محتوای ولو آموزشی مجوز داربرای کمک به مدیران و مربیان در جهت ارتقا خدمات پژوهشی از تعهدات موسسه می باشد. همچنین با توجه به راي 318 هيئت عمومي هيچ يك از شعب اين موسسه حق فعاليت آموزشي یا نگهداری ندارند در شعاع يك كيلومتري شعبه هيچ شعبه اي در گروه رشته هاي داير اعطا نخواهد شد.در صورت اعزام بازرس حداکثر سالی دو بار هزینه های ایاب و ذهاب و اسکان وی با نماینده خواهد بود.

ب) نماینده: ارسال گزارش مستند (شامل اسامي و تلفن و مشخصات كودكان پذيرش شده و مربيان) در پایان هر فصل ، پرداخت به موقع درصد (تا دهم هر ماه) ، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، استفاده از مربیان دارای گواهینامه سفیران خلاقیت ، تهیه فلش بوک های عمومی و تخصصی و ویژه از دفتر مرکزی به صورت ماهانه به تعداد کودکان و مربیان، استفاده از رنگ سازمانی سفید و نارنجی ، انجام آزمون استعداد یابی استاندارد موسسه به صورت اجباری در بدو ورود  ،عدم فعالیت آموزشی و مهد کودکی و نگهداری از تعهدات نماینده بوده و در صورت انجام هرگونه فعالیت آموزشی و یا مهد کودکی و طبق راي 318 هر فعاليتي كه متضمن اين معني باشدمستحق لغویکجانبه قرارداد و اخذ وجه التزام می باشد. همچنین در صورتی که در استان نیاز به مجوز جداگانه دیگری باشد اخذ آن به عهده نماینده می باشد.لازم به توضیح است که روش آموزشی حافظه محور بوده و روش خدمات پژوهشی صرفا بر پایه آزمون و خطا و تجربه های منجر به موفقیت یا شکست استوار می باشد.

تبصره) برنامه های اجباری: حضور در جلسه سالانه مدیران، به کار گماردن مربیان واجد گواهی سفیران خلاقیت،آزمون استعداد یابی، کتابهای فلش بوک، پرداخت هزینه بازرسی ، پرداخت درصد ماهانه تا دهم هر ماه، نصب شماره دفتر مرکزی و آدرس سایت جهت شکایت احتمالی مراجعین، عدم فعالیت آموزشی و مهد کودکی، استفاده از رنگ سازمانی سفید و نارنجی، دارا بودن آزمایشگاه و کارگاه، شرکت در جشنواره سالانه خلاقیت، تعیین میز یا قفسه ای جهت فروش محصولات کمک پژوهشی دفتر مرکزی، عضویت در کانال تلگرامی دفتر مرکزی به نشانی : https://t.me/wta7centre

ماده ششم) فسخ قرارداد: در صورت عدم رعایت مفاد این قرارداد از سوی نماینده و یا انجام تخلفات و جرائم و یا اجرای ضعیف برنامه ها و سیلابسها ، موسسه می تواند یکطرفه قرارداد را لغو و وجه التزام را ضبط نماید. اما در صورتی که بدون تخلف و ارتکاب جرائمی و یا بنا بر تراضی طرفین و یا خواست نماینده قرارداد فسخ گردد حدا کثريكماه  پس از فسخ بازرسی پایان قرارداد انجام وپس از اطمينان از پائين آوردن تابلو موسسه و عدم فعاليت با نام موسسه و ششماه پس از گزارش بازرسی در صورت احراز حسن انجام کار وجه التزام(و نه مبلغ پرداختی بابت گروه رشته ها )عینا لغومی گردد. در صورت تقاضای فسخ از سوی نماینده وی باید علاوه بر درخواست کتبی  کلیه مستندات مربوط به پرداخت خرید حق امتیاز گروه رشته ها و وثائق و پرداخت فرانشیز و آبونمان ماهانه  را در قالب پرینت بانکی یا رسید معتبر و همچنین شماره تلفن و اسامی مربیان و مخاطبین سه ماه آخر فعالیت خود را به همراه صورت جلسه پائین آوردن تابلو ارسال نماید و موسسه مسئولیتی در قبال نگهداری اسناد مالی ارئه شده در طول قرارداد ندارد

تبصره الف ) در صورت بروز فورس ماژور قرارداد به شکل موجود تا رفع کامل فورس ماژور منجمد شده و هیچ تغییری نمی نماید بدیهی است مبلغ آبونمان ماهانه همچنان پرداخت خواهد گردید.

تبصره ب) در صورت تمایل حد اکثر یک سال در شرایط بروز فورس ماژور قرارداد به شکل تعلیق در خواهد آمد که در این صورت مبلغ آبونمان ماهانه به نصف تقلیل یافته و در پایان تعلیق طی پنج قسط اخذ می گردد

ماده هفتم) رفع اختلاف: در صورت بروز هر گونه اختلاف مراتب توسط داور مرضی الطرفین که دفتر حقوقی موسسه است بصورت قطعی داوری گردیده حکم قطعی صادر می گردد.و طرفین حق ابطال قرارداد و ابطال رای داور را از خود ساقط می نمایند.

ماده هشتم) این قرارداددرهشت ماده و نه تبصره و سه نسخه  ودوصفحه که همگی به امضا طرفین رسید و حکم واحد را دارد در تاریخ            /            /             تنظیم و از تاریخ مزبورلازم الاجرا ولازم الاتباع می باشد.و هر گونه قرارداد قبل از خود را باطل می نماید

نام و نام خانوادگی مهر و امضای موسسه                                                               نام و نام خانوادگی مهر و امضای نماینده

توضيح: اين شعبه تحت سرپرستي                  بوده و سرپرست يك سوم از وثيقه و درصد را دريافت نموده و مسئوليت مالي و اداري و نظارت به ويژه عدم تخطي از دادنامه هاي ديوان عدالت   با وي بوده وطبق دستورات و بخشنامه هاي دفتر مركزي موسسه با شعبه تحت پوشش خود تعامل دارد.                                                                                                                   نام و نام خانوادگي و امضا سرپرست

 

 1. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تابع جمهوری اسلامی ایران که واجد شرایط عمومی معامله بوده و به لحاظ قانونی منعی نداشته باشند. براي اخذ نمايندگي در ساير كشورها با شماره تلفن 00989122940921 تماس بگيريد
 2.  معرفی لا اقل یکنفر با مدرک تحصیلی حد اقل کارشناسی به عنوان مسئول سنجش استعداد و خلاقیت
 3.  معرفی لا اقل یک نفر با مدرک تحصیلی حداقل کاردانی در یکی از رشته های گروه علوم تجربی یا ریاضی فیزیک یا علوم انسانی یا هنر یا ورزش( بدیهی است نماینده موسسه به صورت تخصصی پایگاه یکی از گروه رشته های فوق گردیده و موسسه اصلی مخاطبان خود در محدوده جغرافیائی نماینده در آن رشته را به نماینده معرفی می نماید.) تبصره: نماینده در صورت دارا بودن سایر شرایط و یا امکانات می تواند با معرفی افرادی در گروه رشته های فوق پایگاه بیش از یک گروه رشته نیز باشد.
 4.  دارا بودن حداقل فضای اداری و پژوهشی ذیل: آزمایشگاه( برای گروه رشته علوم تجربی) یا کارگاه ( گروه رشته فنی ریاضی) یا استودیو( گروه رشته هنر) یا کتابخانه ( گروه رشته علوم انسانی)یا سالن ورزش( گروه رشته تربیت بدنی) یا سایت کامپیوتر(گروه رشته هنر،فنی ریاضی، علوم انسانی)( متناسب با گروه رشته مورد نظر) به مساحت یکمتر مربع به ازای هرچهار کودک. تبصره: هر يك از شعب موظفند كل پنج گروه رشته فوق را داشته باشند اما در جهت ايجاد تسهيلات و امكانات براي شروع در سال اول موقتا مي توانند با دو گروه رشته شروع كند بديهي است قرارداد موقت و يكساله بسته شده و در صورت عدم توسعه به پنج گروه رشته فوق در سال دوم قرار داد تمديد نخواهد شد. اتاق اداری، کلاس پژوهشی، حیاط، آشپزخانه و سرویس بهداشتی
 5.  تعهد به برگزاری آزمون سراسری سالانه هوش و استعداد کودک و نوجوان با سئوالات ارسالی از سوی مرکز و به صورت متمرکز . تبصره: موسسه مرکزی سالانه یک یا دو نوبت آزمون سراسری به صورت منظم یا نامنظم برگزار می کند که سئوالات، ثبت نام ، تبلیغات و گزینش آن به صورت متمرکز از سوی دفتر مرکزی انجام و نماینده موظف به برگزاری آزمون در حوزه خویش با استفاده از امکانات خود یا امکانات استیجاری بوده و بلافاصله پاسخنامه ها را لاک و مهر شده به دفتر مرکزی ارسال می نماید. بدیهی است پذیرفته شدگان در هر گروه رشته به نزدیکترین نماینده واجد صلاحیت آن گروه رشته به نشانی داوطلب معرفی و نماینده موظف به ثبت نام نامبرده با اخذ شهریه خواهد بود.
 6.  نماینده موظف به اخذ سیلابسهای درسی از مرکز و اجرای همه آن طی دوره آموزشی در مرکز خود می باشد. همچنین نماینده موظف به برگزاری آزمونهای ادواری دوره ای غیر متمرکز با استفاده از گنجینه سئوالات ارسالی از سوی مرکز می باشد.
 7.  نماینده موظف به اعزام یک نفر مربی جهت شرکت در کارگاه آموزشی موسسه می باشد. فرد مورد نظر باید از پرسنل ثابت نماینده بوده و به طور دائم در مرکز نماینده حضور داشته باشد. مرکز برای مربی مورد نظر پس از پایان کارگاه آموزشی در صورت قبولی گواهی نامه عکس دار صادر می کند که این گواهی باید در دفتر نماینده به صورت قابل روئیت نصب گردد.
 8.  موسسه مرکزی حد اکثر سالانه دو نوبت بازرس به محل نماینده اعزام می کند که هزینه ایاب و ذهاب و اقامت متعارف وی به عهده نماینده می باشد.
 9.  نماینده به ازاي هر گروه رشته مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان وثیقه عینی حسن انجام کاربه حساب مرکز واریز می کند. که در پایان دوره نمایندگی در صورت احراز حسن انجام کار نیمی از آن به وی مسترد می گردد.
 10.  شهریه دریافتی از پذیرفته شدگان در سراسر کشور منطقه اي و متناسب با بخشنامه ارسالی از مرکز بوده و نماینده موظف به رعایت آن می باشد همچنین 10 درصد از مبلغ شهریه علاوه بر شهریه پرداختی به نماینده به حساب مرکز واریز می گردد. تبصره: به مدت سه ماه پس از انعقاد قرارداد شعب از پرداخت درصد فوق معاف مي باشند.
 11.  نماینده موظف به رعایت بخشنامه ها و دستورالعملهای ارسالی جزوات آموزشی، واستفاده از ابزار کمک آموزشی از سوی مرکز بوده و موظف به ارسال گزارش کتبی بیلان کار شامل بیلان مالی ، بیلان علمی و بیلان پرسنل مطابق با دستور العملهای ارسالی است.
 12.  نماینده موظف به نصب شماره تلفن اعلامی از سوی موسسه مرکزی به عنوان تلفن شکایت در محل قابل روئیت برای عموم مراجعین و پرسنل می باشد. همچنین استفاده از آرم موسسه در تابلو و مکاتبات نماینده و نصب تصویر مجوز وزارت علوم که از سوی مرکز برای نماینده ارسال می گردد الزامی است.
 13.  حداقل امکانات مورد نیاز نماینده متناسب با گروه رشته و همچنین موارد و شرایط لغو نمایندگی متعاقبا و به صورت قرارداد ارسال می گردد.

چک لیست بازرسی

به نام خدا

توضیح: این چک لیست توسط بازرس در محل شعبه تکمیل شده و به امضا بازرس و مدیر شعبه می رسد بدیهی است پس از امضا حکم صورتجلسه قطعی و غیر قابل اعتراض را خواهد داشت و جرائم احتمالی یا ارائه پوئن و ستاره مستند به این برگه خواهد بود.

تاریخ بازرسی:          ساعت بازرسی:          نام بازرس:         شعبه:        تلفن شعبه:          نام مدیر شعبه:

نام مدیر یا نماینده شعبه همراه بازرس:          نام لا اقل دو نفر از پرسنل و یا اولیا به عنوان شاهد همراه با شماره تلفن:

نشانی شعبه:         هزینه ایاب و ذهاب بازرس هزینه اقامت بازرس:          دریافتی هزینه توسط بازرس

آزمون ورودی گرفته شده □ کارنامه داده شده□ در هر کلاس حد اکثر 15 نفر□ هر کلاس یک مربی□ هر سه کلاس یک کمک مربی□ موبایل مربی تحویل دفترشده□ پرینت آزمون پایان دوره عمومی در جای مرئی نصب شده□ همه کودکان کتاب موسسه را دارند□ همه کودکان فلش بوک ماه را دارند□مربیها یک فلش بوک اختصاصی دارند□فعالیت روز فلش بوک انجام شده□از کتابهای آموزشی مثل گاج و آموزش پرورش استفاده نمیشود□ راجع به گواهینامه WTA اطلاع رسانی شده□آرم و شماره ثبت موسسه در محل مرئی نصب شده□شماره دفتر مرکزی جهت شکایات و نشانی سایت موسسه در محل مرئی نصب شده□ بیمه حوادث کودکان انجام شده□شعبه وب سایت یا وبلاگ دارد□نشانی:…………..در آغاز فصل چکاپ توسط پزشک انجام و گزارش پزشکی وجود دارد□عدم وجود کودکان زیر سه سال تمام□ عدم حضور کودک سرما خورده یا دارای بیماری واگیر□عدم حضور کودکان استثنائی□وجود کپسول آتش نشانی□ وجود جعبه کمکهای اولیه□ دارا بودن کارت بهداشت□ عدم حضور اولیا در محل کلاسها□استفاده از دمپائی برای کودکان و مراجعین□استانداردهای پایه و اجباری:حداقل امکانات کارگاهی: اره چوب بری□ تعداد□اره آهن بری□ تعداد□آلمیچر و لامپ چراغ قوه□ تعداد□ اره موئی□تعداد□دریل شارژی□تعداد□سیم سوسماری□تعداد سنگ برقی رومیزی□گیره رومیزی□ چکش□تعداد□اهمتر□تعداد□انبردست□تعداد□دم باریک□تعداد □ آجار فرانسه□تعداد□پیچگوشتی دو سو و چهار سو□تعداد□سیم چین□قیچی حلب بر□هویه برقی□کاغذ سمباده□میخ□پیچ و مهره□رولپلاک□نبشی دژپاد□تخته سه لایه□لوله پلیکا□سیم لحیم□ورق نازک حلب□کاغذ فویل□اسپری رنگ□پرچکن□حداقل امکانات آزمایشگاهی: چراغ الکلی□تعداد□گیره آزمایشگاهی پایه دار□تعداد□گیره دستی□تعداد□بشر 100و250سیسی□تعداد□بالن100و250سی سی□تعداد□ارلن100و250سی سی□تعداد□لوله آزمایش□تعداد□جای لوله آزمایش□تعدا□پیست□تعداد□پیپت□تعدا□کاغذپ هاش□ تعداد□ پودرآهن□ پودرآلومینیوم□ میکروسکوپ□ لام ولامل□ذره بین□آهن ربا□پودر ید□پودر گوگرد□پرمنگنات□هیپوسولفیت□پودر سرنج□بی کرومات آمونیوم□اسید سیتریک□اسید کلریدریک رقیق□جوش شیرین□آمونیاک□حداقل امکانات اداری و اتاق مدیریت: وجود اتاق مستقل مدیریت یا ثبت نام□میز مدیریت□مبل یا صندلی چرمی میهمان□کمد یا فایل□ست رومیزی□ساعت دیواری□لوح قاب شده نمایندگی□روشنائی اتاق به روش لوستر□خوشبو کننده اتوماتیک هوا با اسانس لیمو□کف سرامیک یا لمینت□وجود وسیله علمی مثل میکروسکپ یا مولاژ یا تلسکوپ داخل اتاق مدیر□کامپیوتر یا لپ تاپ روی میز مدیر□فکس□پرینتر□لا اقل یک پوستر با آرم موسسه□وجود یک گلدان یا گل طبیعی□عدم نمزدگی یا ریختگی رنگ یا کندگی کاغذ دیواری□وجود سیستم گرمایش و سرمایش ایمن□تهویه دستشوئی□تهویه آشپزخانه□دارا بودن دستگاه تصفیه آب آشامیدنی□جریان داشتن هوا در اتاقها□تائید گزارش ضد عفونی ماهانه با ساولون یا دتول□نرده دار بودن راه پله ها و پنجره ها□عدم دسترسی کودکان به پشت بام و پریز برق و اجاق گاز□برچسب دار بودن شیشه های بزرگتر از نیم متر جهت جلوگیری از خرد شدن□پوشاندن نقاط نوک تیز با فوم□بسته بودن درب و عدم امکان خروج انفرادی کودک از موسسه□وجود برنامه همایش برای والدین□

استانداردهای اختیاری:شعباتی که کلیه استانداردهای پایه رارعایت کنند دو ستاره دریافت نموده و به نسبت تکمیل بودن استانداردهای اختیاری از سی تا صد درصد سه ستاره دیگر نیز دریافت می نمایند بدیهی است شعبات چهار وپنج ستاره به عنوان شعبات نمونه علاوه بر این که در سایت موسسه با دریافت ستاره بیشتر ممتاز گردیده در تبلیغات خود می توانند از آن بهره مند گردند از معافیتها و پوئنهائی در زمینه درصد و وثیقه نیزبهره مند می گردندکارگاه: اره برقی□ دریل پایه دار□مینی فرز□میز مخصوص کارگاه□منبع تغذیه□ترانس جوش□کمپرسور هوا□میز سفالگری□لباس کار و کلاه ایمنی به تعداد بچه ها□ یک وسیله برقی برش خورده مثل چرخ گوشت یا دریل□کیت الکترونیک کاوش□رنده□سوهان□مغار□ بیل□کلنگ□شن کش□ پتک□جک سوسماری□مربی فنی مخصوص کارگاه□آزمایشگاه: ترازوی آزمایشگاهی□تلسکوپ□دستگاه انکوباتور□دستگاه سانتریفوژ□استوانه مدرج□بالن ژوژه□دستگاه تقطیر□میز مخصوص آزمایشگاه□کپسول اکسیژن□ پتری دیش□ محیط کشت باکتری□ رنگهای میکروسکپی□ آنتی بادیهای گروه های خونی□ بک بونزن □ بورت□ ئیدروکسید سدیم□پتاس□اسید نیتریک رقیق□پتاسیم یا سدیم□نوار منیزیوم□سولفات مس□گلیسیرین□برومور پتاسیم□نیترات نقره□پارافین جامد□حیوانات تاکسیدرمی□استودیو: دوربین عکاسی دیجیتال□ دوربین تصویر برداری□ سه پایه□ نورافکن با پایه□دستگاه ال سی دی□ویدئو پروژکشن□مدیریت یا ثبت نام و امور اداری: دارا بودن مربی مستقل بهداشت□ دارا بودن نگهبان□یونیفورم پرسنل□یونیفرم کودکان□اکسیژن ساز□پرده هوا جلوی درب ورودی□ دارا بودن استخر□دارا بودن اتاق سینما یا آمفی تئاتر□بیسیم داخلی□دوربین مدار بسته داخلی□ دزدگیر□ دیوار پوش چوبی اتاق مدیر□ دارا بودن مجسمه چوبی یا برنزی یا سنگی بزرگتر از نیم متر در اتاق مدیر□ تامین روشنائی اتاق مدیر با آباژور علاوه بر لوستر□ دارا بودن فنجان و بشقاب و ست پذیرائی با آرم موسسه□نصب تابلو رنگ روغن بزرگتر از یک در یک متر □ استفاده از ژل ضد عفونی کننده دست علاوه بر صابون در دستشوئیها□ استفاده اجباری از یک عطر ثابت هنگام ورود و خروج توسط همه پرسنل و کودکان□وجود آبسرد کن□ ست قهوه ساز با قهوه آماده در اتاق مدیر□تفکیک زباله□ وجود نقشه ایران و علامت دار کردن شهرهای واجد نمایندگی موسسه در اتاق مدیر□ارائه مستندات مبنی بر ارائه خدمات رفاهی به پرسنل و خانواده آنان□بیمه پرسنل□پرداخت حقوق بالاتر از حداقل وزارت کاری□دارا بودن بوفه یا فروشگاه داخلی□دارا بودن نمایشگاه دائمی از دستاوردهای کودکان□دارا بودن امکانات ورزشی□دارا بودن کتابخانه□دارا بودن سایت کامپیوتری□دارا بودن اینترنت پر سرعت وای فای

فهرست